10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015

มาแล้วกับการจัดอันดับ Top 10 Travellers’ Choice Landmarks Thailand  หรือ  10 Landmark ดังห้ามพลาด จาก ประเทศไทย ปี 2015  โดยการจัดอันดับของ TripAdvisor10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015 

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015
istockphoto

1.วัดโพธิ์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและมีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศพระ เจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล นอกจากนี้ทางยูเนสโกยังได้ขึ้นทะเบียนว่าวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำโลกของ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นมรดกความทรงจำโลก ในทะเบียนนานาชาติ

2.พระบรมมหาราชวัง

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015
gettyimages

พระบรมมหาราชวังหรือพระราชวังพระนคร ปัจจุบันตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์  ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันพระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก

3.วัดอรุณ

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015
istockphoto

วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เป็นวัดที่มีพระปรางค์สูงที่สุดในประเทศไทยและสามารถเดินขึ้นบันไดรอบพระ ปรางค์เพื่อชมความงามของพระปรางค์แบบใกล้ชิดได้อีกด้วย นอกจากนี้วัดอรุณยังคงมีความสวยงามและมีสถานที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้า พระยาทำให้วัดอรุณมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

4.วัดพระแก้ว

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015
istockphoto

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทน์ และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส วัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

5.วัดพระธาตุดอยสุเทพ

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015
istockphoto

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหารเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

6.วัดพระใหญ่

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015
istockphoto

วัดพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ วัดพระใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิด  จังหวัดภูเก็ต โดย พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมัยและเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว การก่อสร้างพระมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ใช้งบประมาณ 80 ล้านบาท  ด้วยเงินบริจาคของประชาชน ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแห่งใหม่ของภูเก็ต

7.วัดเจดีย์หลวง

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015
gettyimages

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา สร้างอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณและยังมีองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญ ที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่

8.ปราสาทสัจธรรม

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015
istockphoto

ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่ที่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชาวบ้านเรียกชื่อปราสาทแห่งนี้ โดยทั่วไปว่า “วังโบราณ” หรือ “ปราสาทไม้” ภายในปราสาทได้แฝงเนื้อหาทางปรัชญา และศิลปวัฒนธรรมันเป็นมรดกของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะ เป็นเครื่องค้ำจุนโลกโดยเน้นหลักสำคัญคือ “ก่อกำเนิดทั้ง 7 และคุณธรรมข้อประพฤติปฏิบัติทั้ง 4”  นอกจากนี้ปราสาทสัจธรรมยังได้รับรางวัลประเภท รายการแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นอีกด้วย

9.เกาะพีพี

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015
istockphoto

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือภูเขาหินปูนที่มีหน้าผา เป็นชั้น ๆ ถ้ำที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด รวมถึงสุสานหอย 40 ล้านปี

10.วัดไตรมิตร

10 อันดับ Landmarks ของประเทศไทย ปี 2015
istockphoto

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มีที่ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงใกล้กับสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร  เป็นวัดโบราณอยู่ในที่ลุ่ม พระอารามเป็นเรือนไม้ มีชื่อเดิมว่า “วัดสามจีน”

ซึ่งในพระอุโบสถมีพระประธาน “พระพุทธทศพลญาณ” หรือ “หลวงพ่อโต วัดสามจีน” มีพระพุทธลักษณะงดงามอย่างยิ่งที่ทุกคนสามารถมากราบไหว้ขอพรกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถเดินชมความงามรอบพระอุโบสถที่ก่อสร้างขึ้นด้วยความวิจิตร บรรจงรวมถึงชมสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายได้ด้วย

สนับสนุนเนื้อหา: Sanook! Travel